// Graffiti Street Art Auftrag Zürich / Tele Zürich News

Graffiti Auftrag Altstetten Zürich
One Truth / ABZ Baugenossenschaft
30.3.2014
graffiti artist graffiti action zürich graffiti street art graffiti auftrag schweiz

Duration: 2.27min Sunday 30.03.2014

// All Videos

Top
Background